top of page

Friskare skogsvatten 2.0 är en uppföljare på projektet "Friskare skogsvatten" som utfördes mellan 2013 - 2014.  Friskare skogsvatten 2.0 har beviljats medel från landsbygdsprogrammet under perioden 2017 - 2024.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att nå målet om "god ekologisk status" inom EU-ramdirekt för vatten i åar och bäckar i Västerbotten. 

Det kommer att ske genom informations- och utbildningsinsatser för att sprida kunskap om förbättrad hänsyn till natur- och vattenmiljöer.

 

Målgrupper i projektet är främst skogsägare som har markinnehav mot utpekade värdefulla eller särskilt värdefulla vattenmiljöer.

bottom of page