top of page

Kantzonen är området närmast vattendraget med träd och buskar som bidrar med mat, skydd, skugga och död ved till livet i och kring vattendraget. En kantzon är funktionell när den även efter avverkning har dessa egenskaper. Kantzonen är generellt 5 - 30 m bred. Lämna en bredare kantzon om kanterna är lätteroderade, våta eller sluttar brant ned mot vattendraget. Vid torra och fasta marker kan en smalare kantzon fungera.

bottom of page